دانلود مقاله

لطفا مقاله نام مقاله خود را جستجو کنید.آخرین مقالات

پزشکی عمومی : تغییر در فعالیت‌ الکل دهيدروژناز و...

The alterations in alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the sera of patients with renal cell carcinoma

شیمی : خصوصیات ترکیبات نفت خام و رفتار بازدارندگی واکس...

Characteristics of a crude oil composition and its in situ waxing inhibition behavior

شیمی : تاثیر زمان جرقه روی فرآیند احتراق و خروجی های یک...

Influence of ignition timing on combustion and emissions of a spark-ignition methanol engine with added hydrogen under lean-burn conditions

برق:حسگر شاخص انکسار نوری فیبر نوری با ساختار میکرو...

Groove micro-structure optical fiber refractive index sensor with nanoscale gold film based on surface plasmon resonance

برق :دینامیک توسعه ظرفیت انتقال برق تحت پاداش و حق...

Dynamics of power-transmission capacity expansion under regulated remuneration

مدیریت :از دیجیتال‌سازی تا دوران شتاب: در فناوری...

From digitization to the age of acceleration: On information technology and tourism

مدیریت:انگیزش‌های غیراقتصادی برای رفتار شهروندی...

Non-economic motivations for organizational citizenship behavior in construction megaprojects

عمران : یک مدل تخمینی از کشش موثر و استحکام تراکمی بتن...

یک مدل تخمینی از کشش موثر و استحکام تراکمی بتن با رویکرد تخلخل و اندازه حفره ها

عمران : روشی برای توسعه همبستگی ها برای انتقال گرمای...

A method for developing correlations for subcooled flow boiling heat transfer and its application to water

عمران :یک روش تجزیه چندمقیاسی برای شبیه سازی حفاری...

A multi-scale analysis method for the simulation of tunnel excavation in sandy cobble stratum

عمران : ارزیابی ارتباط بین فرمهای فسفر خاک در...

Short communicationAssessing linkage between soil phosphorus forms in contrasting tillage systems by path analysis

عمران

مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته...

مدیریت انبار های انبوه

این مقاله بروزترین مقاله در مدیریت ابنوه می باشد که می توانید با مطالعه آن اطلاعات...

درخواست ترجمه درخواست پایان نامه